เลื่อนหน้าข้อความไปทางขวาและซ้ายในบรรทัดเดียวกัน

CSS CSS Properties text-align

เลื่อนหน้าข้อความไปทางขวาและซ้ายในบรรทัดเดียวกัน คุณสามารถใช้ CSS ด้านล่าง

ข้อความจัดบรรทัดเดียวกันทั้งขวาและซ้าย

CSS ที่จะใช้:

<div style="text-align: justify;">....................</div>


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published