ซีเอสเอส

เลื่อนหน้าข้อความไปทางขวาและซ้ายในบรรทัดเดียวกัน

CSS CSS Properties text-align

เลื่อนหน้าข้อความไปทางขวาและซ้ายในบรรทัดเดียวกัน

เลื่อนหน้าข้อความไปทางขวาและซ้ายในบรรทัดเดียวกัน คุณสามารถใช้ CSS ด้านล่าง CSS ที่จะใช้: <div style="text-align: justify;">....................</div>

Read more →